Adatkezelési tájékoztatás

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

 1. Az adatkezelő és elérhetőségei

  A CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. (székhely: 5100 Jászberény, Ady Endre út 22.; cégjegyzékszám: 16-10-001694; adószám: 11823513-2-16; a továbbiakban: „CO-OP Star” vagy „Adatkezelő”). A CO-OP Star elérhetőségei: marketing@coopstar.hu Az Adatkezelőnél jelenleg nincsen adatvédelmi tisztviselő.
 2. Fogalom meghatározások
 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Az adatkezelés megnevezése és célja, az adatfeldolgozó

  A Co-op Star mint adatkezelő a nyereményjátékokban (a továbbiakban: „Nyereményjáték") résztvevő játékosoknak a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat, a Szervező által megbízott társaság, a Checksum Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1188 Budapest, Ady Endre utca 135./A; telephely: 1131 Madarász Viktor u. 13./3. fsz/9; cégjegyzékszám: 01-09-994126; adószám: 13985127-2-43; kapcsolat: coopstar@cspromo.hu; a továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el. Ilyen feladat például: a Nyertes Játékosok SMS-ben történő kiértesítése és a nyeremény a Nyertes Játékos részére történő átadása.

  A CO-OP Star, mint adatkezelő, a fentikeken kívül, a nyereményjátékokban résztvevő játékosok irásbeli jóváhagyása esetén, a játékosok által megadott adatokat az alábbi célokra is felhasználhatja: vásárlói célcsoport meghatározása, egyes törzsvásárlók vásárlói szokásainak elemzése, törzsvásárlók direkt marketing célú megkeresése.


Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozókat is igénybe vehet a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő feladatok teljesítése során (pl.: futárszolgálat).

 1. Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete (továbbiakban: GDPR) számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Játék) teljesítéséhez szükséges, amelyben a résztvevő Játékos az egyik fél. A szerződés (Játék) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul:
 2. a) a nyertes Játékos, valamint tartaléknyertes Játékos („Nyertes Játékos”) személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Co-op Star Zrt.-re vonatkozó, jelen tájékoztató 6.3 pontjában feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli;
 3. b) a nem nyertes Játékosok („Nem Nyertes Játékosok") személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Co-op Star jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig, de legfeljebb a Játék végét követő 6 hónapig kezeli.
 4. c) a további adatkezelésre (pl: a starjatek.hu weboldal regisztrációs felületén vagy a nyereményjáték beküldési felületén megjelenő opcionális mezők kipipálásával) írásbeli jóváhagyást adó játékosok személyes adatait a CO-OP Star jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig, de legföljebb az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) évig
 5. d) a Nyertes Játékosról a Co-op Star a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás esetén, a Nyeremény átadása során fényképet, illetve videofelvételt készíthet és felhasználhat.
 6. A kezelt adatok köre

  A CO-OP Star a Játékkal kapcsolatban a Nyertes Játékosok és a Nem Nyertes Játékosok alábbi adatait kezeli:

  Nem Nyertes Játékosok esetén:
 7. telefonszám
 8. e-mail cím
 9. Coop törzsvásárlói kártya száma

Nyertes Játékosok esetén:

 1. teljes név (vezetéknév és keresztnév);
 2. lakcím;
 3. e-mail cím;
 4. telefonszám;
 5. fénykép és videofelvétel.
 6. Coop törzsvásárlói kártya száma

További adatkezelésre írásbeli hozzájárulást adó játékosok esetén:

 1. teljes név (vezetéknév és keresztnév);
 2. lakcím;
 3. e-mail cím;
 4. telefonszám;
 5. Coop törzsvásárlói kártya száma

A Játékból kizárt Nyertes, illetve Tartaléknyertes Játékos személyes adatainak kezelése a Játék lebonyolítását követően a Nem Nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése szerint történik.

A Játékosok megadhatják nemüket és korukat, amely adatok kezelésére kizárólag statisztikai célból, anonim (tehát az érintetthez semmilyen esetben sem köthető) módon kerül sor.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

  6.1. Nem Nyertes Játékosok személyes adatai

  A Nem Nyertes Játékosok személyes adatait a CO-OP Star a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Nyereményjáték lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.

  6.2 További adatkezelésre írásbeli engedélyt adó játékosok személyes adatai

A további adatkezelésre (pl: a starjatek.hu weboldal regisztrációs felületén vagy a nyereményjáték beküldési felületén megjelenő opcionális mezők kipipálásával) írásbeli jóváhagyást adó játékosok személyes adatait a CO-OP Star jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig, de legfeljebb az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) évig kezeli.

6.3. Nyertes Játékosok személyes adatai

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Nyertes Játékosok személyes adatait a CO-OP Star az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékosok részére kiszolgáltatott Kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Co-op Star a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a CO-OP Star a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Co-op Star az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek

  A személyes adatokhoz a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a CO-OP Star, a Lebonyolító és az esetleges további adatfeldolgozók szervezetén belül.

  8. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

  A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.

  A Co-op Star a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

  9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

  9.1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

  9.1.1 Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Co-op Star ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A CO-OP Star adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a https://coopstar.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalra.

  9.1.2. A CO-OP Star indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a CO-OP Star a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

  9.1.3. A CO-OP Star az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a CO-OP Star részére igazolja.

  9.2. Az érintett hozzáférési joga

9.2.1. Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a CO-OP Star-tól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
  b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a CO-OP Star közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a CO-OP Star-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
  g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

9.2.2. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a CO-OP Star az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a CO-OP Star az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

9.3. A helyesbítéshez való jog

9.3.1. Az érintett jogosult arra, hogy a CO-OP Star kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

9.4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a CO-OP Star indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a CO-OP Star gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
  e) a személyes adatokat a CO-OP Star-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
  f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

9.4.2. Ha a Co-op Star nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

9.4.3. Az 9.4.1. és 9.4.2. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  b) a személyes adatok kezelését előíró, a CO-OP Star-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
  c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 9.4.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

9.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a CO-OP Star korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Co-op Star ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  c) a Co-op Starnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Co-op Star jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9.5.2. Ha az adatkezelés az 9.5.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.5.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a CO-OP Star előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

9.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9.6.1. A CO-OP Star minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a CO-OP Star tájékoztatja e címzettekről.

9.7. A tiltakozáshoz való jog

9.7.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a CO-OP Star nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.7.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

9.7.3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.7.4. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

9.7.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

9.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

9.8. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 ; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9..; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

9.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

9.9.1. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

9.9.2. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

9.9.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

9.10. A CO-OP Starral vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

9.10.1.Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

9.10.2.A CO-OP Starral vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a CO-OP Star vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.